Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten.
 • 1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Totstandkoming van de opdracht

 • 2.1 Een opdracht met Cocoon Styling & Interieur komt tot stand wanneer er schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de opdracht
 • 2.2 Op alle opdrachten gesloten met Cocoon Styling & Interieur is het Nederlandse recht van toepassing

3. Uitvoering van de opdracht

 • 3.1 Cocoon Styling & Interieur is de vertrouwenspersoon en raadgever van de opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Cocoon Styling & Interieur op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct was en aanpassingen noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk in rekening worden gebracht.
 • 3.2 Indien ervoor zover een goede uitvoering van de opdrahct dit vereist heeft Cocoon Styling & Interieur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 • 3.3 Voor een optimale uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat zowel Cocoon Styling & Interieur als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
 • 3.4 De door Cocoon Styling & Interieur opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen.

4. Wijziging van de opdracht

 • 4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdrachten en/of de overeenkomst aanpassen.
 • 4.2 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Cocoon Styling & Interieur de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 • 4.3 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden die Cocoon Styling & Interieur verricht ten gevolge van wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever nadat het ontwerp is vastgesteld of goed gekeurd.

5. Honorarium, kosten en prijzen

 • 5.1 De honorering van Cocoon Styling & Interieur berust in principe op uurtarieven of pakketprijzen. Het geldende uurtarief of pakketprijs is opgenomen in de overeenkomst. Alle bedragen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting van 21% BTW.
 • 5.2 Het uurtarief en/of pakkettarief is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten (zoals portokosten), evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht tenzij anders aangegeven.
 • 5.3 In Principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Cocoon Styling & Interieur, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.
 • 5.4 Alle genoemde prijzen in een offerte van Cocoon Styling & Interieur zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de opdracht geldende tarieven
 • 5.5 Cocoon Styling & Interieur behoudt zich het recht ten allen tijden de tarieven aan te passen
 • 5.6 Cocoon Styling & Interieur hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.
 • Bij akkoord van de opdracht wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht als aanbetaling.
 • Voor het toesturen van het definitieve ontwerp wordt er 40% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • Bij akkoord op het definitieve ontwerp wordt de laatste 10% in rekening gebracht.

6. Product, bestelling en levering

 • 6.1 Cocoon Styling & Interieur is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen of foto’s en andere informatie op andere websites.
 • 6.2 De opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud. (Als dit van toepassing is op het gekozen project)

7. Eigendomsrecht, gebruik en licentie

 • 7.1 In het kader van de geleverde diensten van Cocoon Styling & Interieur blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Cocoon Styling & Interieur, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • 7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming get werk zonder vermelding van naam van Cocoon Styling & Interieur openbaar te maken of te veelvoudige.
 • 7.3 Cocoon Styling & Interieur heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

8. Overig

 • 8.1 Klachten dienen bij voorkeur direct of na afrondingen van de afronding, maar uiterlijk binnen 14 dagen per mail kenbaar gemaakt te zijn aan Cocoon Styling & Interieur.
 • 8.2 Cocoon Styling & Interieur behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in vorm van tekening en foto’s op har website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.